วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อบรมเข้ม

เคร่ง  เข้ม  เครียด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู  กศน.ปี พศ  2556   รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค2

51.พรบ.รบ.บริหารราชการ ศธ.2547(ฉ.2)ได้ดำเนินแก้ไขมาตราในข้อใด?
          ก.ม.3    ข.ม.32          ค.ม.33     ง.ม.34
52.การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้ยึดตามข้อใด?
          ก.ประเภทสถานศึกษา
          ข.ระดับสถานศึกษา
          ค.ระยะทางของสถานศึกษา
          ง.จำนวนนักเรียน
53.การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้เป็นไปตามประกาศข้อใด?
          ก.รมต.โดยความเห็นชอบของ สกศ.
          ข.รมต.โดยข้อเสนอแนะของ สกศ.
          ค.รมต.โดยคำแนะนำของ กพฐ..
          ง.รมต.โดยการเสนอแนะของ กพฐ.
54.กรณีมีความจำเป็น ข้อใดมีอำนาจในการประกาศกำหนดขยายการบริการ กศ.ขั้นพื้นฐานของเขต พท.กศ.หนึ่งไปในเขต พท.กศ.อื่นได้?
            ก.รมว.ศธ.
            ข.ปลัด ศธ            ค.กพฐ.
            ง.กพท.
55.การกำหนดให้สถานศึกษาเอกชนและอปท.ว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขต พท.กศ.ใด ให้เป็นไปตามประกาศของ รมว.ศธ. โดยคำแนะนำตามข้อใด?
            ก.ครม.
            ข.รัฐสภา            ค.กพฐ.
            ง.กพท.
56.ผอ.สถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.รบ.กระทรวงศึกษาธิการตามมาตราใด?
            ก.มาตรา 39
            ข.มาตรา 40
            ค.มาตรา 41
            ง.มาตรา 42
57.ประธานคุรุสภา ได้มาจากข้อใด?
            ก.รมว.ศธ.
            ข.ปลัดฯ ศธ
            ค.ผู้ทรงคุณวุฒิ
            ง.โดยตำแหน่ง
58.ข้อใดไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.)?
            ก.ปลัดฯศธ.
            ข.เลขาฯสพฐ.                 
            ค.เลขาฯก.ค.ศ.
            ง.เลขาฯคุรุสภา
59.ข้อใดมีอำนาจพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู?
             ก.ก.ค.ศ.
             ข.คุรุสภา
             ค.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
             ง.สนง.เลขาธิการคุรุสภา
60.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.มีจำนวนตามข้อใด?
             ก.จำนวน  9 คน
             ข.จำนวนไม่เกิน 13 คน
             ค.จำนวนไม่เกิน 10 คน
             ง.จำนวน 17 คน
61.คกก.ตามข้อใดที่มีหน้าที่ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานวันครู?
             ก.กพท.
             ข.ก.ต.ป.น.
             ค.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
             ง.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.
62.เด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  2546 ตรงกับข้อใด?
            ก.อายุ 18 ปี
            ข.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
            ค.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
            ง.อายุ 18 ปี บริบูรณ์
63.ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  2546 ควรมี คกก.ผู้หญิงตามข้อใด?
             ก.1 ใน 2    ข.1 ใน 3
             ค.2 ใน 3
             ง.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
64.ร้านค้าที่ขายบุหรี่ หรือสุรา ให้กับเด็ก จะมีความผิดตามข้อใด?
            ก.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน
            ข.จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
            ค.ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท
            ง.จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท
65.กองทุนครูของแผ่นดิน จัดตั้งตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
     ในมาตราใด ?
            ก.มาตรา 10
            ข.มาตรา 15
            ค.มาตรา 22
            ง.มาตรา 52
66.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนครูขอแผ่นดิน?
            ก.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            ข.ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูที่สอนดี
            ค.เป็นทุนในการศึกษา และวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
            ง.สนับสนุน พัฒนาครูในพื้นที่ รร.ขนาดเล็กและกันดาร
67.อัตราเงินเดือนครูผู้ช่วย ตาม พรบ.เงินเดือน และวิทยฐานะครูฯ
     2554 ตรงกับข้อใด?
     ก.7,940 บ.
     ข.8,340 บ.
     ค.8,700 บ.
     ง.9,700 บ.
68.อัตราเงินเดือน ขรก.ครูฯตาม พรบ.เงินเดือน และวิทยฐานะครูฯ
     2554 สูงสุดตรงกับข้อใด ?
           ก.69,810 บ.
           ข.66,480 บ.
           ค.64,340 บ.
           ง.62,760 บ.
69.ครม.มีมติ 1 เมษายน 2554 ให้ปรับเงินเดือนของ ขรก.ทุกประเภท
     ตามดัชนีค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามข้อใด ?
            ก.3 %
            ข.5 %
            ค.8 %
            ง.13%
70.เด็กพิการได้รับการศึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามข้อใด?
            ก.อนุบาล-ม.3
            ข.อนุบาล-ม.6
            ค.อนุบาล-ปริญญาตรี
            ง.อนุบาล-ปริญญาโท
71.รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับคนพิการตามข้อใด?
           ก.มากกว่า แต่ไม่เกิน 1 เท่าของ น.ร.ทั่วไป
           ข.มากกว่า แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ น.ร.ทั่วไป
           ค.มากกว่า แต่ไม่เกิน 5 เท่าของ น.ร.ทั่วไป
           ง.มากกว่า แต่ไม่เกิน 1 เท่าของ น.ร.ทั่วไป
72.สถานศึกษาที่ปฎิเสธการรับเด็กพิการเข้าเรียนในสถานศึกษา
     ให้ถือว่าเป็นการปฎิบัติตามข้อใด?
            ก.ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่
            ข.ละเลยการปฎิบัติหน้าที่
            ค.เลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม
            ง.ปฎิบัติโดยมิชอบตามกฎหมาย
73.รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษ น.ร./น.ศ.2548 มีกี่สถาน ?
           ก.6 สถาน
           ข.5 สถาน
           ค.4 สถาน
           ง.3 สถาน
74.ข้อใดไม่ใช่โทษตาม รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษ น.ร./น.ศ.2548 ?
           ก.ว่ากล่าวตักเตือน
           ข.ภาคทัณฑ์
           ค.ทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนความประพฤติ
           ง.พักการเรียน
75.น.ร.ที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ข้อใดมีอำนาจสั่งพักการเรียนได้ไม่เกิน 7 วัน ?
           ก.ผู้บริหารสถานศึกษา
           ข.ครูฝ่ายปกครอง
           ค.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ง.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
76.ลาประเภทใดที่ไม่ต้องรออนุญาต ?
                   ก.การเข้ารับการเตรียมพล   ข.การลาคลอดบุตร   ค.การลาพักผ่อน    ง.การลาศึกษาต่อ
77.การลาประเภทใดที่ผู้บริหารสามารถเรียกตัวให้กับมาปฏิบัติ
     หน้าที่ได้  ?
                ก.ลาป่วย
                ข.ลากิจส่วนตัว
                ค.ลาคลอดบุตร               ง.ลาศึกษาต่อ
78.ถ้าท่านได้รับบรรจุ แต่งตั้งเป็น ขรก.ครูฯ ในปีแรกจะมีสิทธิการลาได้
     ตามข้อใด?
              ก.ไม่เกิน 10 วัน
              ข.ไม่เกิน 10 วันทำการ
              ค.ไม่เกิน 15 วัน
               ง.ไม่เกิน 15 วันทำการ
79.ครูต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาและกลับหลังเวลาตามข้อใด ?
           ก.ถึงก่อน 08.10 น.กลับหลังเวลา 16.45 น.
           ข.ถึงก่อน 08.15 น.กลับหลังเวลา 16.45 น.
           ค.ถึงก่อน 08.20 น.กลับหลังเวลา16.45 น.
           ง.ถึงก่อน 08.30 น.กลับหลังเวลา 16.30 น.

80.ปีที่ น.ร.เข้าเรียนให้นับตามข้อใด ?
                     ก.ปีปฏิทิน
                     ข.ปีงบประมาณ
                     ค.ปีการศึกษา
                      ง.ปี คศ.
81.เด็กขาดเรียนเกิน 7 วัน ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ ให้ปรับตามข้อใด ?
         ก.ไม่เกิน 500 บาท
         ข. ไม่เกิน1,000 บาท
         ค.ไม่เกิน 1,500 บาท
          ง.ไม่เกิน10,000 บาท
82.หนังสือสั่งการข้อใดที่ผู้มีอำนาจวางไว้จะอาศัยกฎหมายหรือไม่ก็ได้ ?
                ก.คำสั่ง
                ข.ระเบียบ
                ค.ข้อบังคับ
                ง.ประกาศ
83.หนังสือข้อใดที่ต้องใช้ตราครุฑ ?
                ก.ระเบียบ
                ข.ประกาศ
                ค.แถลงการณ์
                ง.ข่าว
84.หนังสือ “ด่วนมาก”  สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามข้อใด ?
                ก.ทันที
                ข.โดยเร็ว              ค.เร็ว               ง.เร็วกว่าปกติ
85.หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาได้
      ตามข้อใด ?
                ก.ให้พรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้ง    ข.จัดกีฬาชนไก่              ค.จัดดิสโก้เธค                ง.จัดโคโยตี้
86.ค่าบำรุงน้ำ – ไฟ  ในการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่จัดเป็นเงินตามข้อใด ?
                ก.เงินรายได้แผ่นดิน
                ข.เงินงบประมาณ
                ค.เงินรายได้สถานศึกษา
                ง.เงินอุดหนุน
87.ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจอนุญาตการใช้อาคารสถานที่ของ
     สถานศึกษาตามข้อใด ?
                ก.ไม่เกิน 15  วัน
                ข.ไม่เกิน 9  วัน
                ค.ไม่เกิน 7  วัน
                ง.ไม่เกิน 5  วัน
88.วันสำคัญข้อใดไม่ต้องชักและประดับธงชาติ ?
                ก.วันสงกรานต์
                ข.วันปิยมหาราช
                ค.วันสหประชาชาติ
                ง.วันรัฐธรรมนูญ
89.เมื่อสถานศึกษาลดธงชาติครึ่งเสา ให้ชักธงชาติขึ้นให้ถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลงมาตามปกติในข้อใด?
                ก.ชักธงขึ้น 1 ใน 2  จากยอดเสา
                ข.ชักธงขึ้น 1 ใน 3  จากยอดเสา
                ค.ชักธงขึ้น 2 ใน 2  จากยอดเสา
                ง.ชักธงขึ้น 2  ใน 3  จากยอดเสา
90.โทษนักเรียนมีกี่สถาน ?
                ก.  2  สถาน  ข.  3  สถาน         ค.  4  สถาน         ง.  5  สถาน
 91.สถานศึกษาจะดำเนินการลงโทษ นักเรียนโดยพักการเรียนต้องผ่านความเห็นชอบตามข้อใด  ?
                ก.ผู้ปกครองนักเรียน
                ข.คณะกรรมการสถานศึกษา
                ค.ผู้อำนวยการโรงเรียน
                ง.ผอ.สพท.

92.การเปิด – ปิด สถานศึกษาข้อใดกล่าวผิด ?
                ก.วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
                ข.วันสิ้นปีการศึกษา คือ วันที่ 15  พฤษภาคม ของทุกปี
                ค.วันปิดภาคเรียนที่ 1 คือ วันที่ 10  ตุลาคม ของทุกปี
                ง.วันปิดภาคเรียนที่ 2 คือ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
93.การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาตรงกับข้อใด ?
                ก.การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
                 ข.การพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ในชุมชน
                ค.การนำลูกเสือ – เนตรนารีเดินทางไกล
                ง.การนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการตามคำสั่งของ สพท.
 94.การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ จำนวน 121  คน จะต้องมีครู
       เป็นผู้ควบคุมตามข้อใด ?
                ก.  2  คน           
              ข.  3  คน
                ค.  4  คน               
              ง.  5  คน
95.ข้าราชการครูประสงค์ขอลาศึกษาต่อต่างประเทศข้อใดอนุญาต  ?
                ก.รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
                ข.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                ค.เลขาธิการ กพฐ.
                ง.ผอ.สพท.
96.โทษไม่ร้ายแรงข้อใดไม่ถูกต้อง  ?
                ก.ว่ากล่าวตักเตือน    
              ข.ภาคทัณฑ์
                ค.ตัดเงินเดือน           
              ง.ลดขั้นเงินเดือน
97.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย  ?
                ก.ตัดเงินเดือน             ข.ลดขั้นเงินเดือน                ค.ให้ออก                   
               ง.ปลดออก
98.การลาออกจากราชการครูให้ยื่นล่วงหน้าตามข้อใด  ?
                ก.ไม่น้อยกว่า 30  วัน
                ข.ไม่ต่ำกว่า 30 วัน
                ค.ไม่เกิน  30 วัน
                ง.ภายใน  30 วัน
99.ข้อใดไม่ใช่โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  2549 ?
                ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อ
                ข.วัณโรคในระยะอันตราย
                ค.โรคติดยาเสพติด
                ง.โรคพิษสุราเรื้อรัง
100.ข้าราชการครูที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.ตามข้อใด?
                ก.ภายใน 15  วัน
                ข.ภายใน 30  วัน
                ค.ภายใน 60  วัน
                ง.ภายใน 90  วัน
101.ขรก.ที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้จัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันตามข้อใด?
            ก.ไม่เกิน 15 วัน
            ข.ไม่เกิน 15 วันทำการ
            ค.ไม่เกิน 10 วัน
            ง.ไม่เกิน 10 ทำการ
102.ขรก.ที่ประจำต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนา มีสิทธิลาพักผ่อนปีหนึ่งจำนวนตามข้อใด?
            ก.ปีหนึ่งไม่เกิน 5 วัน
            ข.ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
            ค.ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน
            ง.ปีหนึ่งไม่เกิน 20 วัน
103.บทบาทของ อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.ในการบรรจุ  แต่งตั้ง ขรก.ครูฯตรงกับข้อใด?
            ก.ให้ความเห็น            ข.ให้ความเห็นชอบ
            ค.ให้การอนุมัติ          ง.เสนอความเห็น
104.ข้อใดมีอำนาจในการอนุมัติแผนอัตรากำลังขรก.ครูฯใน สพท.?
              ก.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
              ข.กพท.
              ค.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.
              ง.ก.ต.ป.น.
 105.ข้อใดเป็นผู้มีอำนาจในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
        ขรก.ครูฯ?
              ก.ก.ค.ศ.            ข.  อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
               ค.ผอ.สพท.
               ง.สพท.
106.ขรก.ครูที่ไปช่วยราชการ ข้อใดเป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน?
             ก.ผอ.สพท.ที่ไปช่วยราชการ
             ข.ผู้บังคับบัญชาสถานศึกษาต้นสังกัด
              ค.ผู้บังคับบัญชาที่ไปช่วยราชการ
              ง.ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตาม ม.53
107.ข้อใดเป็นผู้มีอำนาจแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของ ขรก.ครูฯใน สถานศึกษา?
              ก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
              ข.ผอ.สพท.
               ค.ก.ค.ศ.
                ง.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
 108.การแต่งตั้งในตำแหน่งเดิมแต่ต่างส่วนราชการ ตรงกับข้อใด?
              ก.การบรรจุ
              ข.การแต่งตั้ง
              ค.การโอน
             ง.การย้าย
109.คุรุสภาเขต พท.กศ.อยู่ในกลุ่มใด?
            ก.กลุ่มอำนายการ
            ข.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
            ค.กลุ่มบริหารงานบุคคล
            ง.กลุ่มนโยบายและแผน


ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(100 คะแนน )
1.ถ้าการศึกษาเปรียบเสมือนรถยนต์ หลักสูตรการศึกษา
    เปรียบเสมือนข้อใด?
            ก.กันชน         
            ข.ล้อรถยนต์
            ค.พวงมาลัย  
            ง.พนักงานขับรถยนต์
2.การศึกษา มีความหมายตรงกับข้อใด?
          ก.การค้นหา
          ข.การพัฒนา
          ค.การเรียนรู้
          ง.การรอบรู้
3.บิดาแห่งการศึกษาไทย ตรงกับข้อใด?
         ก.รัชกาลที่ 1           
         ข.รัชกาลที่ 5
         ค.รัชกาลที่ 6           
         ง.รัชกาลที่ 9
4.แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก ตรงกับข้อใด?
          ก.อิเหนา                
          ข.นิทานชาดก  
          ค.พระอภัยมณี       
          ง.จินดามณี
5.ปรัชญาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงกับข้อใด?
          ก.บูรณนิยม
          ข.สารัตถนิยม
          ค.พัฒนานิยม
          ง.นิรันตรนิยม
6.ปรัชญาที่ปฎิรูปการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด?
          ก.บูรณนิยม
          ข.สารัตถนิยม
          ค.พัฒนานิยม
          ง.นิรันตรนิยม


7.สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ต้องรับเด็ก
    เข้าเรียนตามข้อใด?
         ก.อายุ 3 ปีบริบูรณ์
         ข.อายุ 4 ปีบริบูรณ์
         ค.อายุ 4 ปีบริบูรณ์นับถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1
         ง.อายุ 5 ปีบริบูรณ์
8.BBL เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด?
        ก.การจัดการศึกษาเด็ก LD
        ข.การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย
        ค.การออกแบบการเรียนรู้โดยยึดพัฒนาการด้านสมอง
        ง.การออกแบบการเรียนรู้โดยยึด Backward Design
9.หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีทั้งหมด 6 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว?
          ก.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ข.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ
             การเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
          ค.เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมี
             โอกาสได้รับ กศ.อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ
          ง.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
             ด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างรอบด้านและสมดุล
10.จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง?
            ก.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
            ข.มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยฯ
            ค.มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
            ง.มีความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ใน
               สังคมได้อย่างปกติสุข
11.ข้อใดไม่ใช่สรรถนะสำคัญของผู้เรียน?
          ก.ความสามรถในการสื่อสาร
          ข.ความสามรถในการคิด
          ค.ความสามรถในการแก้ปัญหา
          ง.ความสามารถในการพัฒนา12.หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ  ข้อใดไม่ถูกต้อง?
           ก.องค์ความรู้
           ข.กระบวนการ
           ค.ทักษะ
           ง.คุณลักษณะ
13.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน?
          ก.รักชาติ ซื่อสัตย์
          ข.วินัย ใฝ่รู้
          ค.อยู่อย่างพอเพียง
          ง.คุณธรรมนำความรู้
14.ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง?
        1)วิสัยทัศน์  
        2)ความคาดหวังคุณภาพที่ต้องการให้เกิดกับ น.ร. 
        3)โครงสร้างหลักสูตร 
        4)รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
        5)กิจกรรมพัฒนา น.ร. 
        6)การจัดการเรียนรู้ 
        7)การวัดผล ประเมินผล
            ก.1  2  3  4  5  6  7       ข. 1  2  7  4  5  6  3
            ค.2  1  3  4  7  6  5
            ง.3  2  1  6  5  7  4
15.การนับหน่วยการเรียน 1 นก. มีความหมายตรงกับข้อใด?
            ก.40 ชม.
            ข.40 ชม./ภาคเรียน
            ค.1 คาบ/40 สัปดาห์/ภาคเรียน
            ง.1 คาบ/สัปดาห์
16.สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กศ.
     ขั้นพื้นฐาน 2551 ตรงกับข้อใด?
         ก. 41 สาระ 76 มฐ.
         ข. 40 สาระ 67 มฐ.
         ค. 41 สาระ 67 มฐ.
         ง. 40  สาระ 76 มฐ.


17.น.ร.ที่จบ ม.ต้น ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตรงกับข้อใด?
          ก.ไม่ต่ำกว่า 77 นก.
          ข.ไม่เกิน 77 นก.
          ค.ไม่ต่ำกว่า 81 นก.
         ง.ไม่เกิน 81 นก.
18.ในหลักสูตรสถานศึกษาไม่มีองค์ประกอบในข้อใด?
           ก.แผนการจัดการเรียนรู้
           ข.หน่วยการเรียนรู้
           ค.สาระการเรียนรู้
           ง.มาตรฐานการเรียนรู้
19.ข้อใดเป็นหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?
          ก.จัดตามความสมัครใจของ น.ร.
          ข.จัดตามความพร้อมและความต้องการของสถานศึกษา
          ค.จัดทุกช่วงชั้นจัดกิจกรรมเดียวกัน
           ง.จัดตามความต้องการของชุมชน
20.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ข้อใดเป็นตัวกำหนดคุณภาพผู้เรียน?
          ก.ตังบ่งชี้
          ข.มาตรฐานการเรียนรู้
          ค.สาระการเรียนรู้
          ง.เนื้อหา กิจกรรม
21.เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับข้อใด?
            ก.มาตรฐานการศึกษา
            ข.สาระการเรียนรู้
            ค.กลุ่มสาระการเรียนรู้
            ง.กระบวนการเรียนรู้
22.ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา?
           ก.การควบคุมคุณภาพ
           ข.การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
          ค.การประเมินคุณภาพ
          ง.การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
23.SAR ตรงกับข้อใด?
          ก.แบบประเมินตนเอง
          ข.แบบรายงานผลประเมินตนเอง
          ค.แบบรับรองการประเมิน          ง.แบบรายงานผลประเมินตนเอง
24.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะตามข้อใด?
           ก.องค์กรเอกชน
           ข.องค์กรมหาชน
           ค.องค์กรอิสระ
            ง.องค์กรรัฐวิสหกิจ
25.การประเมินของ สมศ.รอบ 3 ตรงกับข้อใด?
           ก.2553-2557
           ข.2554-2558
           ค.2554-2558
           ง.2554-2559
26.มาตรฐานการศึกษาชาติ มีจำนวนตามข้อใด?
           ก.27 มฐ.
           ข.18 มฐ.
           ค.14 มฐ.
           ง.3 มฐ.
27.จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียน ตรงกับข้อใด?
           ก.แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
           ข.ค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของ น.ร.
           ค.ปรับปรุงการเรียนการสอน
           ง.ตัดสินผลการเรียน
28.ข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการจัดทำสื่อ เพื่อใช้สอนใน รร.?
            ก.ผอ.รร.แต่งตั้ง
            ข.คกก.สถานศึกษาแต่งตั้ง   
            ค.ผอ.สพท.แต่งตั้ง
            ง.สพท.แต่งตั้ง
29.เอกสารตามข้อใดที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้แบบที่เหมือนกัน?
       ก.ระเบียนแสดงผลการเรียน(ทรานสคิป)
       ข.แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
       ค.ใบรับรองผลการศึกษา
       ง.ระเบียนสะสม
30.แบบ ปพ.ตามข้อใดที่ใช้เป็นการสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครอง น.ร.?
         ก.แบบ ปพ.5
         ข.แบบ ปพ.6
         ค.แบบ ปพ.7          ง.แบบ ปพ.8
 31.แบบ ปพ.ตามข้อใดที่สถานศึกษาสามารถจัดทำใช้ขึ้นเองได้?
           ก.ปพ.4
           ข.ปพ.3
           ค.ปพ.2
           ง.ปพ.1
32.การสอบในข้อใดที่เป็นประโยชน์ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน?
           ก.สอบก่อนเรียน
           ข.สอนไปสอบไป
           ค.สอบระหว่างเรียน
           ง.สอบหลังเรียน
33.PORT FOLIO ตรงกับข้อใด?
           ก.แฟ้มสะสมงาน
           ข.การประเมินตามสภาพที่แท้จริง
           ค.นวัตกรรม
           ง.แผนการเรียนรู้
34.ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO?
          ก.จัดเก็บชิ้นงาน /คัดเลือกชิ้นงานที่ดี
          ข.นำเสนอความคิดลงในแฟ้ม/สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน
          ค.ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน/ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์
          ง.ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน PORT FOLIO          
35.ขั้นสุดท้ายของ PORT FOLIO ตรงกับข้อใด?
           ก.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำเร็จ
            ข.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนPORT FOLIO
36.การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(CIPPA MODEL)?
         ก.การสร้างองค์ความรู้(Construction)
         ข.การปฎิสัมพันธ์(Interaction)
         ค.การปฎิบัติจริง(Practice)         ง.การมีส่วนร่วม(Participatin)
37.ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน?
             ก.พุทธิพิสัย ข.จิตพิสัย          ค.ทักษะพิสัย         ง.สังคมพิสัย
38.ข้อใดสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้?
           ก.แผนการเรียนรู้
           ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
           ค.สื่อการเรียนการสอน
           ง.หลักสูตรสถานศึกษา
39. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงตามข้อใด?
             ก.90 110
             ข.90-115
             ค.90-120
             ง.100-110
40.การเรียนรู้ตลอดชีวิต(Education is life)เป็นแนวคิดของใคร?
         ก.โรเบร์ต กาเย่
         ข.รุสโซ
         ค.จอห์น ดิวอี้
         ง.ฟรอเบล
41.BBL เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด?
        ก.การจัดการศึกษาเด็ก LD
        ข.การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย
        ค.การออกแบบการเรียนรู้โดยยึดพัฒนาการด้านสมอง
        ง.การออกแบบการเรียนรู้โดยยึด Backward Design
42.การสอนตามแนวทฤษฎีของนักจิตวิทยาเกสตัลท์ ตรงกับข้อใด?
           ก.สอนจากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
           ข.สอนจากการปฎิบัติสู่ทฤษฎี
           ค.สอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย
           ง.สอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม
43.บิดาแห่งการศึกษาไทย ตรงกับข้อใด?
           ก.รัชกาลที่ 1        
           ข.รัชกาลที่ 5           ค.รัชกาลที่ 6         ง.รัชกาลที่ 9
44.เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด ข้อใดไม่ถูกต้อง?
           ก.วัสดุ           ข.เครื่องมือหรืออุปกรณ์           ค.วิธีการ          ง.แผนที่ความคิด(MIND MAP)
45.เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ข้อใดไม่ถูกต้อง?
          ก.ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
          ข.ชอล์ค       ค.ดินสอ
          ง.แผนที่
46.เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ไม่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์?
         ก.คอมพิวเตอร์
         ข.สไลด์
        .เครื่องฉาย ภาพยนตร์
         ง.แผนที่ความคิด(MIND MAP)
47.ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ?
         ก.การทดลอง
         ข.การสาธิต
         ค.บทเรียนโปรแกรม
         ง.คอมพิวเตอร์
48.ข้อใดไม่ใช่ MULTIMEDIA(สื่อประสม)?
          ก.เสียง
          ข.ภาพ
          ค.ข้อความ          ง.แผนที่ 49.ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมายถึงข้อใด?
          ก.หน่อไม้
          ข.ยอดไผ่
          ค.กิ่งไผ่
          ง.ตอไผ่
50.ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน?
            ก.CAI            ข.ICT            ค.AIC           .ง. CIA
51.การเลือกสื่อการเรียนการสอน ข้อใดสำคัญที่สุด?
            ก.ประสิทธิภาพ
            ข.ประสิทธิผล
            ค.ประหยัด
            ง.คุ้มค่า
52.ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อน ไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ภายในตามข้อใด?
              ก.1 กันยายน ของปีการศึกษานั้น
              ข.16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น
              ค.1 มกราคม ของปีการศึกษานั้น
            ง.1 ตุลาคม ของปีการศึกษานั้น
53.ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ตรงกับข้อใด?
            ก.Input    ข. Input - Process         ค.Input - Process – Output       ง. Input - Process – Output –
54.ครูจะจัดทำตารางคะแนนและจัดลำดับ สูง-ต่ำ ควรนำโปรแกรมข้อใดมาใช้?
           ก.Word  ข.Spss           ค.Excel           ง.Access
55.โปรแกรมในข้อใดที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน?
           ก.Word   ข.Power Point           ค.Excel           ง.Access

56.ต้องการฉายภาพนำเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือตามข้อใด
            ก.PROJECTOR    ข.Printer             ค.TV CODER              ง.SERVER
57.ส่วนสำคัญของ computer ที่จะต่อเข้ากับระบบInternet ตรงกับข้อใด?
            ก.Printer   ข.Modem            ค.Ram            ง.Hard Disk
58.ส่วนสำคัญของ computer ที่ถือว่าเป็นหัวใจ ตรงกับข้อใด?
            ก.CPU   ข.Ram            ค.Rom            ง.Hard Disk
59.ข้อใดคือเครื่องจัดคิวข้อมูล?
                   ก.HUB
                   ข.SERVER
                   ค.TV CODER
                    ง.Printer
60.ข้อใดเป็นจดหมายอิเลคทรอนิก?
            ก.E-mail
            ข.E-commerrce
            ค.Home page
            ง.Web page