วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

1,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉ.18 ตรงกับข้อใด?
            ก.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2549
            ข.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
            ค.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2551
            ง.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2552
2.การแก้ไข รธน.ที่ผ่านวาระที่ 3 ( ก.พ.54)ข้อใดไม่ถูกต้อง?
            ก.แก้ไข ม.93-98
            ข.ให้มี ส.ส.ทั้ง 2 ระบบ 500 คน
            ค.เลือกตั้งแบบแบ่งเขต 375
             ง.ปาร์ตี้ลิสต์ 200 คน
3.เราสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากตำรวจได้ หากเขาไม่มี  หมายค้นแสดงต่อเราก่อน ถือว่าเรามีเสรีภาพในข้อใด?
              ก.เสรีภาพในชีวิตร่างกาย      
              ข.เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
                ค.เสรีภาพในเคหสถาน        
             ง.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
4.หลังยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันยุบสภานั้น?
                ก. 30  วัน                                               
              ข. 45  วัน
               
ค. 45  วันแต่ไม่เกิน 60 วัน   
               ง.  60  วัน
5.บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี?
                ก.  6  ปี                                                  
              ข.  9  ปี     
               
ค.12  ปี                                                  
              ง. 1ปี
6.นโยบายในข้อใดที่ผลงานรัฐบาลได้รับความนิยมมากสุด?
             ก.เศรษฐกิจ
             ข.สังคม        ค.การเมือง
             ง.การศึกษา
 7.นโยบายด้านการศึกษา ข้อใดประสบความสำเร็จที่สุด?
              ก.ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
              ข.โอกาสการได้รับการศึกษาฟรี
              ค.การปฎิรูปครูทั้งระบบ
              ง.การเรียนรู้และบูรณาการ
8.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับข้อใด
    มากที่สุด?
            ก.รธน.พ.ศ. 2550  มาตรา  49
            ข.พรบ.กศ. พ.ศ. 2542 (ฉบับที่2)มาตรา 10 วรรค 1
            ค.การลดค่าครองชีพของประชาชน
            ง.นโยบายรัฐสวัสดิการ
9.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพตรงกับข้อใด?
             ก.อนุบาล
             ข.ประถมศึกษา
             ค.มัธยมศึกษา
             ง.อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
10.วัตถุประสงค์ของนโยบายเรียนฟรี  เรียนดี 15 ปี ข้อใดสำคัญที่สุด?
            ก.นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
            ข.สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
               มีประสิทธิภาพ
            ค.ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ
            ง.กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
 11.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ของ สพฐ?
           ก.ค่าหนังสือเรียน
          ข.ค่าอุปกรณ์การเรียน
          ค.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
          ง.ค่าเล่าเรียน
12.ข้อใดไม่ใช่ค่าจัดการเรียนการสอน?
           ก.รายหัว
           ข.ปัจจัยพื้นฐาน น.ร.ยากจน
           ค.ค่าอาหาร น.ร.ยากจน
           ง.ค่าอุปกรณ์การสอน
13.กระดาษ A4 เป็นอุปกรณ์การเรียนในระดับใด?
           ก.ก่อนประถม
           ข.ประถมศึกษา
           ค.มัธยมศึกษาตอนต้น
           ง.มัธยมศึกษาตอนปลาย


 14.ภาคี  4 ฝ่าย ข้อใดกล่าวผิด?
             ก.ผู้แทนครู
             ข.ผู้แทนผู้ปกครอง
             ค.ผู้แทนกรรมการนักเรียน
             ง.ผู้แทนชุมชน
15.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเป็นปีที่ 3 ข้อใดไม่ใช่ นโยบายปี 2554?
           ก.ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
           ข.เพิ่มโอกาสทาง
           ค.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
           ง.ท้องถิ่นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
16.กรอบแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 3 ดี สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด?
             ก.ความรู้คู่คุณธรรม
             ข.Democracy, Decency, Drug-free
             ค.การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
             ง.กระบวนการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์
17.กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?
             ก.Democracy
             ข.Decency
             ค.Drug-free
             ง.Decentenzation
 18.ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล ข้อใดไม่ถูกต้อง?
            ก.เป็น รร.ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง
            ข.เป็น รร.มีความพร้อมด้านสุขภาพ
            ค.เป็น รร.ทำมาหากิน
            ง.เป็น รร.ชุมชน
19.สพฐ.เป็นพลังขับเคลื่อน กศ.ขั้นพื้นฐานของประเทศ ให้เป็นผู้นำ
     1 ใน 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามข้อใด?
           ก.ภายในปี ก.ศ.2554
           ข.ภายในปี ก.ศ.2555
           ค.ภายในปี ก.ศ.2556
           ง.ภายในปี ก.ศ.255720.ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2554?
          ก.พัฒนาคุณภาพและ มฐ.กศ.ทุกระดับ
          ข.ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย
          ค.พัฒนาครูทั้งระบบ
          ง.ขยายโอกาสทาง กศ.ให้ครบทุกตำบล
21.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ในปี 2554 เพิ่มขึ้น
     ตามข้อใด?
           ก.ไม่น้อยร้อยละ 4
           ข.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
           ค.อย่างน้อยร้อยละ 4
           ง.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
22จุดเน้นในปี 2554 น.ร.ชั้น ป.3 อ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็นตาม
    ข้อใด?            ก.ร้อยละ 100
            ข.ร้อยละ 98
            ค.ร้อยละ 95
             ง.ร้อยละ 90
23.ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์การปฎิรูป กศ.ในทศวรรษที่สอง?
            ก.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
            ข.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
            ค.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
            ง.คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต
24.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นหลักการปฎิรูป กศ.และการเรียนรู้อย่างเป็น
     ระบบ ภายในปี 2561?
           ก.พัฒนาคุณภาพ กศ.และ มฐ.กศ.
           ข.โอกาสทาง กศ.และการเรียนรู้
           ค.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
              บริหาร และการจัด กศ.
           ง.สนับสนุนการนิเทศ ติดตามผล
25.จุดเน้นด้านลักษณะ น.ร.ชั้นป.4-ป.6 ข้อใด?
            ก.ใฝ่ดี
            ข.ใฝ่เรียนรู้
            ค.อยู่อย่างพอเพียง
            ง.มุ่งมั่นใน กศ.และการทำงาน

26.จุดเน้นด้านความสามารถ ทักษะ น.ร.ข้อใดไม่ถูกต้อง?
            ก.ป.1-ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
            ข.ป.4-ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น
            ค.แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
            ง.แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา
27.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53) บังคับใช้ตามข้อใด?
        ก.22 กรกฎาคม 2553
        ข.23 กรกฎาคม 2553
        ค.24 กรกฎาคม 2553
        ง.25 กรกฎาคม 2553
28.การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดเขต พท.กศ.โดย
     ไม่ต้องคำนึงถึงข้อใด?
         ก.จำนวนสถานศึกษา
         ข.จำนวนประชากร
         ค.จำนวน น.ร.
         ง.วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น
29.ข้อใดมีอำนาจในการประกาศกำหนดเขต พท.กศ.?
          ก.รมต.โดยความเห็นชอบของ สกศ.
          ข.รมต.โดยข้อเสนอแนะของ สกศ.
          ค.รมต.โดยคำแนะนำของ สกศ.
          ง.รมต.โดยการเสนอแนะของ สกศ.
30.กรณีเขต พท.กศ.ใดไม่อาจบริหารจัด กศ.ขั้นพื้นฐานได้  หน่วยงาน
     ข้อใดอาจจัด กศ.ขั้นพื้นฐานได้?
         ก.สกศ.
         ข.กระทรวง
         ค.สพฐ.
         ง.สพท. 

31.การกำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
     อยู่ในเขต พท.กศ.ใด ให้เป็นไปตามประกาศตามข้อใด?
         ก.ตามที่ รมต.ประกาศโดยคำแนะนำของ กพฐ.
         ข.ตามที่ รมต.ประกาศโดยคำแนะนำของ สกศ..
         ค.ตามที่ รมต.ประกาศโดยความเห็นชอบของ กพฐ.
          ง.ตามที่ รมต.ประกาศโดยความเห็นชอบของ สกศ..
32.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53) ได้ดำเนินแก้ไขมาตราใด?
          ก.ม.37
          ข.ม.38
          ค.ม.39
          ง.ม.40
33.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53) ได้ดำเนินการเพิ่มเติม
     มาตราใด?
          ก.ม.37
          ข.ม.38
          ค.ม.39
          ง.ม.40
34.ความมุ่งหมายการจัด กศ.ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
     ตรงกับข้อใด?
          ก.พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข
          ข.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
          ค.ให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
              และสังคม
            ง.ให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
35.เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542(ฉ.3/53)
     ตรงกับข้อใด?
         ก.เพื่อการปฎิรูป กศ.
         ข.เพื่อความคล่องตัว
         ค.เพื่อความเรียบร้อย
         ง.เพื่อการกระจายอำนาจ
36.กศ.ภาคบังคับ เป็น กศ.ตามข้อใด?
             ก. อบ.1-ป.6     ข. อบ.1-ม.3
             ค. ป.1-ป.6
             ง. ป.1-ม.3
37.กศ.ที่มีรูปแบบ หลักสูตร และระยะเวลาที่ยืดหยุ่น เป็น กศ.ตาม ข้อใด?
             ก.กศ.ตามอัธยาศัย
             ข.กศ.ตลอดชีวิต
             ค.กศ.ในระบบ
             ง.กศ.นอกระบบ

38.ข้อใดเป็นโรงเรียนเฉพาะทาง?
             ก.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
             ข.โรงเรียน กศ.พิเศษ
             ค.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
             ง.โรงเรียนกาญจนาภิเษก
39.คณะกรรมการข้อใดที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากที่สุด?
            ก.คกก.สภาการศึกษา
            ข.คกก.กพฐ.
            ค.คกก.กพท.
            ง.คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
40.ข้อใดไม่สามารถจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับนี้?
            ก.บุคคล
            ข.ครอบครัว
            ค.มหาวิทยาลัย
            ง.อปท.
41.พรบ. ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.2547(ฉ.3/53) ประกาศใน
     ราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด?
          ก.22 กรกฎาคม 2553
          ข.23 กรกฎาคม 2553
          ค.24 กรกฎาคม 2553
          ง.25 กรกฎาคม 2553
42.พรบ. ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.2547(ฉ.3/53) ยกเลิกตาม
     มาตราใด?
           ก.(3)ของมาตรา 7
           ข.(4)ของมาตรา 7
           ค.(5)ของมาตรา 7
           ง.(6)ของมาตรา 7

43.ก.ค.ศ.มี คกก.ตามข้อใด?
           ก.จำนวน 28 คน
           ข.จำนวน 29 คน
           ค.จำนวน 30 คน
           ง.จำนวน 31 คน

44.กรรมการผู้แทน ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ที่มาจากการเลือกตั้ง ใน ก.ค.ศ. มีจำนวนตามข้อใด?
           ก.จำนวน 12 คน
           ข.จำนวน 11 คน     ค.จำนวน 10 คน
           ง.จำนวน 9 คน
45.กรรมการผู้แทน ขรก.ครู ใน ก.ค.ศ.มีจำนวนตามข้อใด?
           ก.จำนวน  7 คน
           ข.จำนวน  6 คน
           ค.จำนวน  5 คน
           ง.จำนวน  4 คน
46.กรรมการผู้แทน ขรก.ครู ใน ก.ค.ศ.ที่สังกัด สพฐ.มีจำนวนตามข้อใด?
           ก.จำนวน  5 คน
           ข.จำนวน  4 คน
           ค.จำนวน  3 คน
           ง.จำนวน  2 คน
47.คณะอนุกรรมการ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ประจำเขต พท.กศ.ตรงกับข้อใด?
           ก.อกคศ.เขต พท.กศ.
           ข.อก.คศ.เขต พท.กศ.
           ค.อก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
           ง.อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
48.คณะอนุกรรมการ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ประจำเขต พท.กศ.มีจำนวนตามข้อใด?
           ก.จำนวน 9 คน
           ข.จำนวน 10 คน
           ค.จำนวน 11 คน
           ง.จำนวน 12 คน
49.คณะอนุกรรมการ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.ประจำเขต พท.กศ.ไม่ได้มาตามข้อใด?
          ก.การคัดเลือก
          ข.การเลือกตั้ง
          ค.การเลือกกันเอง
          ง.การสรรหา
50.เหตุผลในการประการใช้ พรบ. ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.2547(ฉ.3/53) ตรงกับข้อใด?
         ก.ปรับปรุงโครงสร้าง
         ข.ปรับปรุงองค์ประกอบใน อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ.
         ค.ปรับปรุงอัตรากำลัง
         ง.ปรับปรุงการบริหารจัดการเขต พท.กศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น